Zapraszamy do udziału w nowej edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!


JESZCZE NIE PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU...

Czym jest program „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Program promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest realizowanym na skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Celem programu jest:

 • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
 • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
 • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie firmy można zgłosić do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy firmy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z kontrahentami i nie maja zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. W programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający dana edycję, mają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału w programie w określonym dla danej edycji terminie w biurze programu Administratora Regionalnego właściwego dla danego województwa (adresy biur regionalnych w Regulaminie danej edycji).

Jaka firma może zostać laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

„Przedsiębiorstwem Fair Play” mają tez szanse zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji. Ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Jak stwierdzić, czy moja firma ma szanse zdobyć tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Należy zapoznać się z regulaminem oraz ankietami (już wkrótce) obowiązującymi w danej edycji programu, są w nich zamieszczone informacje umożliwiające weryfikację firmy pod kątem wymagań programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W ankiecie zawarte są pytania, na które będzie musiała odpowiedzieć firma, która zgłosi się do programu. Dzięki nim można się zorientować, jakie zakresy działań firmy są badane i oceniane w trakcie procedur weryfikacyjnych. Poza innymi, firma musi spełniać 3 podstawowe warunki:

 1. prowadziła działalność gospodarczą przez cały rok, poprzedzający daną edycję,
 2. ma siedzibę w Polsce,
 3. rodzaj działalności firmy umożliwia udostępnienie wszystkich danych niezbędnych do udzielenia pisemnych, pełnych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Co zrobić, żeby wziąć udział w programie?

 1. Przede wszystkim należy zapoznać się z regulaminem obowiązującym w danej edycji programu:
 2. Wzorami ankiet:

  Po zapoznaniu się z formularzami, a co za tym idzie z wymaganiami weryfikacyjnymi należy wypełnić i wysłać na adres biura programu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) deklarację zgłoszeniową dostępną on-line tutaj lub w wersji Microsoft Word (.doc)

 3. Jeżeli konieczne będzie udzielenie szczegółowych informacji dotyczących programu i jego przebiegu prosimy o kontakt.

Jaki jest przebieg programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Szczegółowe informacje na temat przebiegu programu są zamieszczone w regulaminie danej edycji. W skrócie przebieg programu jest następujący:

 1. Firma zgłasza swój udział w programie poprzez wysłanie deklaracji.
 2. Po wysłaniu elektronicznej deklaracji zgłoszeniowej otrzymuje automatyczne powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia wraz z danymi dostępowymi do Internetowego Systemu Ankiet (ISA) "Przedsiębiorstwo Fair Play. Ankietę należy wypełnić, wydrukować i przesłać, zgodnie z instrukcją:
  1. e-mailem, w wersji elektronicznej korzystając z sytemu ankiet dostępnego pod adresem http://ankietapfp.fairplay.pl/

  2. Po wydrukowaniu ankietę „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021 oraz oświadczenia należy dać do podpisu osobom upoważnionym do reprezentowania firmy, a następnie wydrukowane dokumenty należy przesłać:

   • 1-szy egzemplarz - na adres biura właściwego Administratora Regionalnego - adresy dostępne tutaj
   • 2-gi egzemplarz - na adres biura programu w Warszawie (Biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).
 3. Przesłane ankiety podlegają ocenie Komisji Regionalnej oraz Komisji Ogólnopolskiej, która decyduje o kwalifikacji firmy do II etapu.
 4. W firmie, która została zakwalifikowana do II etapu programu zostanie przeprowadzony:
  • audyt certyfikacyjny oraz
  • badanie klientów i kontrahentów.
 5. Komisja Ogólnopolska na podstawie raportu audytora, wyników badania klientów i kontrahentów oraz oceny ankiety z I etapu, podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu firmie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz/lub innych nagród obowiązujących w programie.
 6. Firmy - Laureaci programu zostaną zaproszeni na uroczystą galę podczas której zostaną im wręczone certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w programie?

Proponujemy Państwu zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w:

Korzyściach dla firm uczestniczących w programie

oraz

Rekomendacjach

Jak i gdzie promowani są uczestnicy programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Promocja jest bardzo szeroka. Zapraszamy przykładowo do zapoznania się działaniami promocyjnymi podejmowanymi w 2016 roku.

Jakie nagrody przyznawane są w programie?

Zapraszamy tutaj.

Jakie koszty ponosi firma uczestnicząc w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów zawarte są w regulaminie danej edycji programu.

Do kogo wysłać deklaracje?

Należy uzupełnić elektroniczny formularz - deklarację uczestnictwa dostępną na naszej stronie, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać dokument pocztą na adres biura programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

FORMULARZE PROGRAMU

1. Jak wysłać zgłoszenie do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021?

Należy uzupełnić elektroniczny formularz - deklarację uczestnictwa dostępną na naszej stronie internetowej, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać dokument pocztą na adres biura programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

2. Jak uzyskać dostęp i wypełnić ankietę uczestnika programu?

Każdy uczestnik natychmiast po wysłaniu elektronicznego formularza ze zgłoszeniem otrzymuje na adres e-mail osoby podanej do kontaktu powiadomienie o przyjęciu firmy do programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wiadomość zawiera login i hasło dostępu do ankiety.

Ankietę należy uzupełnić za pomocą Internetowego Systemu Ankiet (ISA) „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który jest dostępny pod adresem: http://ankietapfp.fairplay.pl/

Szczegółowe informacje na temat wypełnienia ankiety są dostępne w Instrukcji obsługi formularzy ISA „Przedsiębiorstwo Fair Play”

W przypadku braku danych dostępowych prosimy o kontakt się z biurem programu pod numerem tel. 22 630 9835 lub mailem: pfp@fairplay.pl

3. Do kiedy należy wysłać ankietę?

Wypełnioną ankietę wraz z kompletem załączników (w tym oświadczeń, zdjęć i logotypu firmy) należy przesłać w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia e-mailem zawierającego dane dostępowe do systemu ankiet.

4. Do kogo wysłać ankietę?

Prosimy o wysłanie ankiety:

 1. e-mailem, w wersji elektronicznej korzystając z sytemu ankiet dostępnego pod adresem http://ankietapfp.fairplay.pl/
 2. Po wydrukowaniu ankietę „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021 oraz oświadczenia należy dać do podpisu osobom upoważnionym do reprezentowania firmy, a następnie wydrukowane dokumenty należy przesłać:
  • 1-szy egzemplarz - na adres biura właściwego Administratora Regionalnego - adresy dostępne tutaj
  • 2-gi egzemplarz - na adres biura programu w Warszawie (Biuro programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).

JESTEŚMY UCZESTNIKIEM PROGRAMU, CO DALEJ...?

Jak dobrze wykorzystać fakt bycia uczestnikiem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Firma, która bierze udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” powinna:

 • informować o tym na swoich stronach internetowych,
 • wysłać informację do swoich interesariuszy, a co za tym idzie do potencjalnych lub stałych klientów i kontrahentów, pracowników itp.
 • zgodnie z regulaminem firma ma prawo używać w swojej promocji następującego stwierdzenia:

  Firma uczestniczy w programie promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021.

Do kiedy należy składać wszystkie dokumenty?

Uczestnicząc w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” należy przestrzegać harmonogramu danej edycji, który zawarty jest w regulaminie.

Kiedy dowiemy się o przejściu do II etapu?

O kolejnych etapach programu oraz decyzjach Komisji Ogólnopolskiej firmy są informowane zgodnie z harmonogramem, który zawarty jest w regulaminie danej edycji.

Po co jest audyt, jak należy się do niego przygotować?

Audyt w II etapie programu jest jednym z elementów weryfikacji firmy. Podczas audytu przedstawiciele firmy odpowiadają na pytania z zakresu określonego regulaminem i ankietą danej edycji oraz na pytania dodatkowe audytora.

Audyt jest umawiany z odpowiednim wyprzedzeniem, w terminie dogodnym dla firmy i audytora, ale mieszczącym się w harmonogramie danej edycji. Podczas audytu, firma powinna umożliwić audytorowi spotkania, z następującymi osobami:

 • Prezes Zarządu / Właściciel
 • Główny Księgowy
 • Dyrektor Działu Handlowego
 • Dyrektor / Specjalista ds. kadrowych
 • Dyrektor / Specjalista ds. marketingowych
 • Pracownicy
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych (o ile działają)

Audytor ustala z Prezesem Zarządu/Właścicielem/osobą reprezentującą firmę przebieg audytu oraz kolejność spotkań z poszczególnymi osobami.

Należy pamiętać, że audytor jest w firmie w celu zweryfikowania danych zawartych w ankiecie oraz uzyskania dodatkowych informacji. Wizyta audytora umożliwia lepsze poznanie firmy i zrozumienie jej kultury organizacyjnej. W interesie firmy jest udzielić audytorowi wyczerpujących informacji na zagadnienia określone w regulaminie i ankiecie danej edycji.

Szczegółowe informacje dotyczące audytu są firmie przekazywane w liście potwierdzającym wizytę audytora.

Kim jest Audytor?

Audytor jest osobą współpracującą przy realizacji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zajmującą się problematyką promocji firm i rozwoju przedsiębiorczości.

Kiedy dowiemy się czy zdobyliśmy tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Każda firma, które przeszła do II etapu programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzyma z biura programu informację czy otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Listy są wysyłane firmom około 1 miesiąca przed uroczystą galą kończącą daną edycję programu. Szczegóły zawarte są w regulaminie oraz na naszych stronach internetowych.

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ! CZY TO JUŻ WSZYSTKO?

Do czego służy logo „Przedsiębiorstwo Fair Play”, komu przysługuje prawo posługiwania się nim?

Logo programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, służy do promocji firmy. Posługiwać się nim mogą laureaci danej edycji. Firmy, które uzyskały tytuł w minionych edycjach mają obowiązek stosować logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” z podaniem roku edycji, w której brały udział.

Na naszej stronie podajemy informacje jak wykorzystać logo w promocji oraz przykłady wykorzystania logo w promocji firmy.

Chcemy wykorzystać logo w naszych materiałach skąd je wziąć?

Logo programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” można otrzymać z biura programu oraz można je ściągnąć z naszej strony internetowej - LOGO.

Na jaki okres przyznawany jest tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Logo i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawane są na jeden rok. Firmy, które chcą stosować logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” po upływie tego czasu powinny używać logo z podaniem roku edycji, w której został im przyznany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

8totpn