Poznaj
naszych ekspertów

Anna
Szcześniak

Prezes zarządu spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Fair Play". Współautorka wielu publikacji i raportów badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (m.in. etyki biznesu, wspierania rozwoju innowacji, inwestycji zagranicznych, programów rozwoju lokalnego, promocji inwestycji i deregulacji gospodarki). Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mieczysław
Bąk

Od 1992 r. związany z Krajową Izbą Gospodarczą. Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Od wielu lat zajmuje się badaniami dotyczącymi małych i średnich firm. Doktor Polskiej Akademii Nauk.

Małgorzata
Tymorek

Jako Audytor już od ponad 20 lat zajmuje się weryfikacją firm w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Paulina
Bednarz

Członek zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, rozwoju MSP oraz promocji CSR. Dyplomowany doradca zawodowy i coach, certyfikowany trener biznesu. Absolwent MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Anna Szcześniak

Od 1993 r. związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie, obecnie Dyrektor ds. Strategii i Programów; od 1999 r. Prezes Zarządu spółki z o.o. „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uczestniczka ponad 70 projektów jako kierownik i członek zespołów projektowych, współautorka ponad 60 raportów z badań i publikacji. Anna Szcześniak posiada doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i demokracji m.in. w zakresie: społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu; przeciwdziałania korupcji, rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rzecznictwa interesów i procesów legislacyjnych, rozwoju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców oraz budowania demokracji. Wraz z zespołem Fundacji opracowała Kodeks etyczny, który jest doskonałym wzorem przy tworzeniu własnych kodeksów przez przedsiębiorców. Współautorka i koordynator Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”, audytor w programie (weryfikacja firm pod kątem spełniania kryteriów dla „Przedsiębiorstwa Fair Play”) oraz członek Komisji Ogólnopolskiej programu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu dla przedsiębiorców sektora MSP, w świadczeniu doradztwa związanego z uruchamianiem działań w tym zakresie. Współautorka Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play” – profesjonalnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim, który pomaga maksymalizować zaangażowanie pracowników w tworzeniu sukcesu organizacji. Ponadto Anna Szcześniak ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, kierowaniu zespołami ludzkimi, rekrutacji, motywowaniu i kształceniu kadr. Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zwolenniczka wdrażania w życie koncepcji uważności oraz podróżowania i literatury.

Mieczysław Bąk

Wieloletni doradca Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, która od 1993 r. zajmuje się promowaniem etyki w biznesie. Kierował m.in. badaniami w zakresie rozwoju MSP – dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzji i przejęć firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi przez KIG, UE, CIPE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wraz z zespołem Fundacji opracował Kodeks etyczny, który jest wzorem przy tworzeniu przez przedsiębiorców własnych kodeksów. Współautor Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”, który ma na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w stwarzaniu godziwych relacji i warunków pracy, ale także w podniesieniu ich świadomości w zakresie szeroko pojętej etyki w relacjach z pracownikami. Dr Bąk jest także współautorem i Przewodniczącym Komisji Ogólnopolskiej programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który od 1998 r. promuje etykę w działalności gospodarczej rozumianą jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk.

Paulina Bednarz

Wykształcenie: Wyższe

Doświadczenie: Związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” od 2003 roku. Ukończyła kurs Banku Światowego pn. ”Wprowadzenie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Polska”. Jest członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP. Audytor w Programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

O sobie: Od ponad 15 lat efektywnie pracuję z przedsiębiorcami, osobami poszukującymi pracy, organizacjami pozarządowymi, władzami publicznymi i placówkami edukacyjnymi. Uwielbiam pracę z wartościami i na wartościach – dlatego specjalizuję się w działaniach Społecznie Odpowiedzialnych. Moją pasją są talenty i wszystko co się z nimi wiąże. Pomagam je odkrywać i rozwijać, a także efektywnie wykorzystywać w codziennej działalności. Moim obszarem działań są relacje wewnętrzne w organizacjach i rynek pracy. Współrealizowałam szereg prac zw. ze wspieraniem procesu legislacyjnego, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem SOB. Jestem członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP i budowania programów współpracy NGO z władzami publicznymi. Od ponad 10 lat zajmuję się wdrażaniem standardu „Zatrudnienie Fair Play”. Jestem współautorem ponad 40 publikacji i raportów badawczych m.in. opracowania uwzględniającego elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB. Posiadam kompetencje trenerskie – prowadzę liczne warsztaty, szkolenia i konferencje w ramach realizowanych projektów dla pracodawców, pracowników, administracji państwowej (szczebel lokalny i centralny) oraz organizacji pozarządowych. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – Wydział Nauk Politycznych, MBA (HR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu SWPS „Job coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery.

Obszar zainteresowań CSR: Pracownicy, Konsumenci, Raportowanie, Zrównoważony rozwój, Wolontariat, Społeczności Lokalne

Małgorzata Tymorek

Małgorzata Tymorek od wielu lat jako Audytor programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” weryfikuje sytuacje w firmach. Zaangażowana w propagowanie biznesu z ludzką twarzą i zafascynowana determinacją przedsiębiorców tworzących przyjazne i rozwojowe środowisko pracy dla swoich pracowników.

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patroni honorowi XXIV edycji:

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.