fbpx

Poznaj
naszych ekspertów

Anna
Szcześniak

Prezes zarządu spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Fair Play". Współautorka wielu publikacji i raportów badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (m.in. etyki biznesu, wspierania rozwoju innowacji, inwestycji zagranicznych, programów rozwoju lokalnego, promocji inwestycji i deregulacji gospodarki). Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mieczysław
Bąk

Od 1992 r. związany z Krajową Izbą Gospodarczą. Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Od wielu lat zajmuje się badaniami dotyczącymi małych i średnich firm. Doktor Polskiej Akademii Nauk.

Miłosz
Omastka

Przemysław
Kulawczuk

Anna Szcześniak

Od 1993 r. związana z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie, obecnie Dyrektor ds. Strategii i Programów; od 1999 r. Prezes Zarządu spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Fair Play. Uczestniczka ponad 70 projektów jako kierownik i członek zespołów projektowych, współautorka ponad 60 raportów z badań i publikacji. Anna Szcześniak posiada doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i demokracji m.in. w zakresie: społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu; przeciwdziałania korupcji, rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rzecznictwa interesów i procesów legislacyjnych, rozwoju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców oraz budowania demokracji. Wraz z zespołem Fundacji opracowała Kodeks etyczny, który jest doskonałym wzorem przy tworzeniu własnych kodeksów przez przedsiębiorców. Współautorka i koordynator Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play, audytor w programie (weryfikacja firm pod kątem spełniania kryteriów dla Przedsiębiorstwa Fair Play) oraz członek Komisji Ogólnopolskiej programu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu dla przedsiębiorców sektora MSP, w świadczeniu doradztwa związanego z uruchamianiem działań w tym zakresie. Współautorka Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play” – profesjonalnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim, który pomaga maksymalizować zaangażowanie pracowników w tworzeniu sukcesu organizacji. Ponadto Anna Szcześniak ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, kierowaniu zespołami ludzkimi, rekrutacji, motywowaniu i kształceniu kadr. Absolwentka Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zwolenniczka wdrażania w życie koncepcji uważności oraz podróżowania i literatury.

Mieczysław Bąk

Wieloletni doradca Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, która od 1993 r. zajmuje się promowaniem etyki w biznesie. Kierował m.in. badaniami w zakresie rozwoju MSP – dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzji i przejęć firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi przez KIG, UE, CIPE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Wraz z zespołem Fundacji opracował Kodeks etyczny, który jest wzorem przy tworzeniu przez przedsiębiorców własnych kodeksów. Współautor Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”, który ma na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w stwarzaniu godziwych relacji i warunków pracy, ale także w podniesieniu ich świadomości w zakresie szeroko pojętej etyki w relacjach z pracownikami. Dr Bąk jest także współautorem i Przewodniczącym Komisji Ogólnopolskiej programu Przedsiębiorstwo Fair Play, który od 1998 r. promuje etykę w działalności gospodarczej rozumianą jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj.: z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk.

Przemysław Kulawczuk

Prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk.
Od 1994 r. związany z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w Warszawie, obecnie Członek Zarządu Fundacji, od 1995 r. pracownik naukowy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w zakresie MSP, konsultant, doradca, autor wielu badań i prac dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, standardów zatrudnienia i zarządzania kapitałem ludzkim, mentoringu, zarządzania wiekiem, tworzenia warunków do zrównoważonego zatrudnienia w firmach, wspierania miejsc pracy wysokiej jakości. Współtwórca programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Współautor m.in. pierwszego polskiego standardu HR opartego na SOB – Zatrudnienie Fair Play.

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patronat Honorowy nad Galą 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.